Brannbeskyttelse av stål

Branndører

BRANNTETTING

BYGNINGSMESSIG BRANNSIKRING

Branndører, brannskiller osv. må monteres riktig for å hindre spredning av brann. Dører og andre åpninger i en vegg er ett av våre fagområder, hvor vi sikrer både nybygg og bestående bygg innenfor dette område.

 

Over- og sidefelt som inngår i en dørleveranse, skal være prøvd og klassifisert sammen med døren. Andre over- og sidefelter regnes som en del av tilstøtende vegger og tak, og utføres med samme brannmotstand som vegg / tak

 

Brevluke, dørkikkert o.l. kan bare monteres hvis det er angitt i sertifiseringslisensen. Monteringsmåten skal framgå av produsentens godkjente monteringsanvisning.

 

Dører med lydisolasjonskrav må ha tettelister. Slike dører vil normalt også tilfredsstille kravet til røyktetthet.

 

En brannklassifisert dør i et brannskille skal monteres slik at den ikke svekker brannskillet. Festemidlene skal være spesifisert i monteringsanvisningen. Karmer og dørblad skal ikke bearbeides (skjæres, freses e.l.) utover det som er angitt spesifikt i monteringsanvisningen. Tettelista bør være innfrest i karmen der det er trekarmer.

 

Med hver brannklassifisert dør skal det følge en monteringsveiledning. Hvis man på byggeplassen monterer andre beslag eller gjør andre inngrep i døra enn det som går fram av produsentens monteringsveiledning, er ikke døra lenger klassifisert.

 

Tetningen mellom dørkarm og vegg må utføres slik den ble utført under brannprøvingen / dokumentasjon.

 

 

Brannbeskyttende av stål deler vi inn i tre hovedområder:

 • Myke plater
    (Mineralull)

 • Harde plater
    (Klare for sparkling og
     maling)

 • Maling
    (Vannbasert maling)

 

Myke plater bør med fordel benyttes der det skal være usynelig, for på den måten å ikke ha mineralull der personer beveger seg.

Harde plater har en høy densitet og tilpasses type brannkrav.

Brannmaling benyttes der det er ønskelig at stålet er synlig.

 

Det er opptil tiltakshaver, konsulenter, entreprenør å beslutte riktig produkt i de enkelte steder. Dette er viktig å avklare på et tidlig tidspunkt for å ikke få overraskelser i byggetid.

 

Vi forholder oss til hva kunde bestemmer, men kan komme råd og veiledning hvis dette er ønskelig.

 

Den rimeligste løsningen er mineralull, dog er det viktig å vite at dette benyttes på riktig plass, slik at en slipper å ha kledning utenpå senere.

 

Harde plater kan vi gjøre helt ferdig inklusiv sparkling og maling hvis dette er ønskelig, slik at søyle eller drager har et ferdig sluttprodukt for overlevering til tiltakshaver.

 

Brannbeskyttende malinger bør ikke brukes for lengre brannmotstand enn 60 minutter, og vi bruker vannbaserte maling og kontrollmåler tykkelser på det vi påfører, noe som er svært viktig.

 

Vi påvirker gjerne produktvalg på et tidelig tidspukt

 

 

 

Gjennomføringer av rør, kabel og ventilasjonskanaler øker risikoen for spredning av brann og røyk. Det er særdeles viktig at gjennomføringer branntettes med godkjente produkter som er testet og dokumentert til formålet.

 

Vi leverer støpbare gipsbaserte tetteprodukter og ”myke” løsninger med steinull og maling. Videre har vi fugemasseprodukter godkjent til de fleste gjennomføringer.

Utsparinger må være riktig dimensjonert i forhold til gjennomføringens størrelse og antall gjennomføringer.

Gjennomføringene må også være tilpasset med tanke på dimensjon og antall installasjoner i henhold til det produkt som skal benyttes til tetting.

 

Størrelse på utsparingene skal følge montasjeanvisningen for det aktuelle tetteprodukt, og det må være minimum 10 mm åpning rundt installasjon og kant av utsparing.

 

Det er også viktig at det er avstand mellom de ulike installasjoner for å få til en fullverdig tetting mellom installasjonene. Rør og kanaler må monteres i senter av utsparingen. Utsparinger i bindingsverksvegger og i hull - dekker skal i hovedsak tettes fra begge sider.

 

Branntetting er ofte et ”forenklet” tema innen bygg når det gjelder valg av tidspunkt for beregning og vurdering av gjennomføringer, slik at det blir merkostnader under byggetid.

 

Dette er noe vi ønsker å påvirke med vår kompetanse innen faget, slik at våre kunder oppnår optimale løsninger.

Bygningsmessig brannsikring er for oss mange områder innen brannsikring.

Brannteknisk seksjonering som ivaretar alle de branntekniske utfordringer i bygget med for eksempel uteglemt seksjonering over himlinger, isolering av rør og tettinger samt dører.

 

Et annet forhold kan være oppgradering av etasjeskille på grunn av bruksendringer.

 

Vårt utgangspunkt er å komme frem til riktige løsninger som er økonomisk riktige og tilfredsstiller de krav som stilles.

 

Dette er et samlet fagområde, hvor det er viktig å finne frem til løsninger som er riktig for det enkelte bygg, hvor vi skal kunne bidra til å finne denne løsningen.

 

Brannsikkerheten i rekkehus og andre flermannsboliger er avhengig av sikre brannskiller mellom boenhetene. Er det ikke god nok brannsikring, kan brannspredningen skje raskt, blant annet via luftede tak, gjennom åpne loft, svalganger og terrasser.

 

Teknisk forskrift og tidligere byggeforskrifter setter minstekrav til nivået på brannsikkerheten.  Rekkehus som er bygget i henhold til regelverket skal i utgangspunktet være sikret mot rask spredning av en brann.

 

Eldre boliger kan være bygget før dagens krav til sikring mot brannspredning og kan ha en dårligere brannsikkerhet.

 

Hver boenhet skal utgjøre en egen branncelle.  Dette gjelder så vel vertikalt som horisontalt.  I eldre leiligheter vil det være mindre sannsynlig at dette er i orden.

 

Vårt utgangspunkt er å finne de rette løsninger.